Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát budovy hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál od najúspornejšej triedy A až po plytvajúce triedy G.

Energetický certifikát budovy obsahuje údaje vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov týkajúcu sa jednotlivých miest spotreby energie v budove.

 • tepelná ochrana budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • chladenie a vetranie
 • umelé osvetlenie

Pre nové budovy je požiadavka dosiahnutia energetickej triedy A0 pre primárnu energiu. Vypracovávame energetické certifikáty na všetky kategórie budov a všetky účely.

Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky objektu. V prípade plytvajúcich budov vieme navrhnúť opatrenia na zlepšenie jej hospodárnosti. Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami.

Zákony a legislatíva:

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, doplnený zákonom č.300/2012 Z.z. odkaz [súbor .pdf]

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Vyhláška č. 364/2012 k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov odkaz [súbor .pdf]

Ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Vyhláška č. 324/2016 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov odkaz [súbor .pdf]

Vyhláška č. 35/2020 Z. z. odkaz [webová lokalita www.slov-lex.sk]

Energetický audit

Cieľom energetického auditu je analýza spotreby energie a návrh súborov opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám.

Definícia energetického auditu

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Energetický audit navrhne úsporné opatrenia pre dosiahnutie úspory prevádzkových nákladov. Ak hľadáte riešenie pre vašu firmu, energetický audit môže pomôcť dosiahnuť zníženie prevádzkových nákladov 2. Ak máte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Účelový energetický audit

Účelový energetický audit je špecifický typ energetického auditu, ktorý sa zameriava na konkrétny cieľ alebo oblasť. Jeho účelom je identifikovať oblasti, kde je možné dosiahnuť úsporu energie a navrhnúť opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Účelový energetický audit sa často vyžaduje ako príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ alebo z plánu obnovy 12. Ak hľadáte riešenie pre vašu firmu, účelový energetický audit môže pomôcť dosiahnuť zníženie prevádzkových nákladov 3. Ak máte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Merania a analýzy

Termovízne merania:

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovanie povrchovej teploty jednotlivých materiálov (v stavebníctve najmä stavebných konštrukcií) infračervenou metódou. Termovíziou sme schopní nájsť poruchy a chyby v konštrukcii a následne navrhnúť kroky k ich odstráneniu.

 • Zisťovanie tepelných strát budov a objektov.
 • Detekcia tepelných mostov.
 • Kontrola vzduchotestnosti.
 • Zisťovanie prevedených zateplovacích prác, nedostatočná a chýbajúca tepelná izolácia.
 • Detekcia vlhkosti, určenie rizikových miest pre vznik plesní.
 • Netesnosť budov, okien a dverí.
 • Kontrola podlahového, stenového a stropného vykurovania.
 • Sledovanie a kontrola fotovoltických zariadení.
 • Zisťovanie stavu objektu pred jeho zakúpením – zistenie závad napr.v plášti budovy kontrola elektrických rozvádzačov, prehrievanie elektrických spojov a káblov.
 • Meranie prevedené termokamerou a následne posúdenie tepelnotechnických vlastností sa vykonávame podľa normy STN EN 13187.

Ostatné poskytované merania:

 • meranie súčiniteľa prechodu tepla U, 
 • meranie teploty, vlhkosti vzduchu, 
 • meranie povrchovej vlhkosti, 
 • meranie CO2 vo vnútornom prostredí, 
 • test vzduchotesnosti, ,
 • meranie elektrických veličín, podružné merania, kvalita elektrickej siete.

Projektové energetické hodnotenie

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové energetické hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy

Novostavby

Posúdenie projekčného návrhu budovy ako súčasť dokumentácie ku stavebnému povoleniu.

V štádiu výberu a prípravy koncepčného riešenia Vám pomôže s výberom stavebných konštrukcií, a technického zariadenia v budove. Optimalizácia projektu na dosiahnutie požiadaviek primárnej energie A0. Tvorí súčasť projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Významna obnova

Energetická bilancia pôvodného stavu objektu s navrhovaným stavom, súčasťou je vyčíslenie úspor energie a emisií CO2. Konzultácia a výber optimálneho riešenia. Nastavenie na splnenie požiadaviek dotačných schém.

 • Posúdenie v oblasti tepelnej ochrany budovy STN 730540.
 • 2D a 3D posúdenie kritických detailov.
 • Tepelná stabilita v letnom období.
 • Posúdenie vykurovania a prípravy TV.
 • Posúdenie umelého osvetlenia.
 • Chladenia a VZT.