Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál od najúspornejšej triedy A až po plytvajúce triedy G.

Energetický certifikát budovy obsahuje údaje vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (pre nové budovy je to trieda B) týkajúcu sa jednotlivých miest spotreby energie v budove:

 

 • tepelná ochrana budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • chladenie a vetranie
 • umelé osvetlenie

Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky danej stavby. V prípade plytvajúcich budov je možné navrhnúť opatrenia na zlepšenie jej hospodárnosti. Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami. Druhotnou a nezanedbateľnou súčasťou návrhov opatrení je záujem o zlepšenie tepelnej pohody v rámci celého roku užívania. Realizáciou opatrení v občianskych budovách možno očakávať významné energetické úspory. 
Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.


  

Energetický certifikát budovy je platný po dobu 10 rokov. Po vykonaní stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy, je nutné vypracovanie nového energetického certifikátu.

VZOR ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

Vrátiť sa hore

Kategórie budov

Budovy delíme do kategórií:

 

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebuvajúce energiu

Vrátiť sa hore

Povinnosti vlastníka budovy

Povinnosti na zaobstaranie energetického certifikátu budovy sa vzťahujú na vlastníka budovy, alebo správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 


Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti: 

 

 • pri predaji budovy je povinný odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy je povinný odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

 

Energetická certifikácia je povinná podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov pri:

 

 • dokončení novej budovy
 • významnej obnove existujúcej budovy
 • predaji budovy po 1.1.2008 
 • prenájme budovy po 1.1.2008

Vrátiť sa hore

Podklady k certifikácií

Vstupnými údajmi na výpočet energetického certifikátu sú údaje o budove, stavebných konštrukciách, technickom zariadení budovy a údajoch, ktoré charakterizujú hodnotenú budovu.

Spomínané údaje nájdeme v projektovej dokumentácii, technickej dokumentácii, v technických normách pri odbornej obhliadke budovy.

 

 • pre rodinný dom a bytový dom
  - projektová dokumentácia architektúry
  - projektová dokumentácia vykurovania a prípravy teplej vody
  - projektová dokumentácia zdravotechniky

 • pre ostatné kategórie budov
  - projektová dokumentácia architektúry
  - projektová dokumentácia vykurovania a prípravy teplej vody
  - projektová dokumentácia zdravotechniky
  - projektová dokumentácia elektroinštalácie, umelého osvetlenia
  - projektová dokumentácia chladenia a vzduchotechniky

 

Výpočet je projektové hodnotenie resp. normalizované hodnotenie, kde vstupné údaje predstavujú normalizované údaje o vonkajších klimatických podmienkach, vnútornom prostredí budovy a spôsobe užívania budovy. Zohľadňuje vplyvy vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy, najmä vplyv teploty vonkajšieho vzduchu, vplyv vetra a slnečného žiarenia.

Vrátiť sa hore

Zákony a legislatíva

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, doplnený zákonom č.300/2012 Z.z. 

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

 

Vyhláška č. 364/2012 k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Vyhláška č. 324/2016 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

 

Vrátiť sa hore

Objednávka energetického certifikátu budovy

K objednávke alebo vypracovaniu cenovej ponuky nás kontaktujte na tel. číslach 0948 517 314,
0948 509 304
 alebo emailom obchod@loira.sk.

Vrátiť sa hore

Osvedčenia odborne spôsobilej osoby pre energetickú certifikáciu